Dzisiaj jest: 19.5.2019, imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra

Rekrutacja do przedszkoli 2019/2020

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 22 Autor:

Ruszyła rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gdyni.

Rekrutacja do przedszkoli 2019/2020
Wnioski o przyjęcie dziecka do placówki, zarówno elektroniczne, jak i te dostarczane osobiście do przedszkola, można składać do 26 marca. Przypominamy o najważniejszych zasadach naboru, kryteriach i terminach.

Strona internetowa dla rodziców dostępna od 12 marca 2019 r. od godz. 12.00.


Logowanie na stronie: www.gdynia.pl/rekrutacja
 
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dziei kontunuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
 
O PRZYJĘCIU DZIECKA NIE DECYDUJE KOLEJNIOŚĆ ZŁOSZEŃ!
 
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 
Dzieci sześcioletnie (ur. w 2013 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku pięciu, czterech i trzech lat mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.
 
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola nr 59 przy ul. Wiczlińskiej 50B przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w Przedszkolu nr 58 przy ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23.

I. Przebieg rekrutacji:

1. Etap wstępny – informator – 12 marca 2019 roku od godz. 12.00  –  uruchomienie strony  internetowej dla rodziców z informatorem zawierającym ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdyni. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek (opis placówki, informacje teleadresowe).

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka, w którym deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek – przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

2. Wypełnianie wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.
Elektroniczna rekrutacja trwa od 12 marca od godz. 12.00 do 26 marca 2019 r. do godz. 16.00 i obejmuje :

* wprowadzanie danych dzieci do systemu 
* składanie wniosków o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru (poz. nr 1 na liście preferencji).

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka:

a) rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje,  a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 26 marca 2019 roku do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) w celu złożenia wniosku,
 
b) jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie „papierowy”  wniosek (można go otrzymać również w przedszkolu/szkole) a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 26 marca 2019 roku do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie).
 
W placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie  wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzymuje potwierdzenie jego złożenia.
 
3. Rekrutacja automatyczna.

Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).
 
4. Wyniki rekrutacji.
 
W dniu 9 kwietnia 2019 roku o godz. 15.00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. 
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci, podpisy członków komisji i opatrzone datą, są publikowane przez wywieszenie w przedszkolu.
 
Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:

* w placówce pierwszego wyboru
* logując się na stronie internetowej dla rodziców.

5. Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki.

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego, to rodzic w terminie do 15 kwietnia 2019 r. do godz. 17.00 musi udać się do placówki  (przedszkola/szkoły), do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka. 
 
W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowane!
 
6. Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną podane przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00.

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
 
7. Organizacja oddziałów przedszkolnych (mieszanych lub jednorodnych wiekowo) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci, które przyjęte zostały do przedszkola w procedurze rekrutacji.
 
II. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące na terenie Gminy Miasta Gdyni:
 
1. Kryteria ustawowe - brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
(mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie):
 
l.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(wzór oświadczenia będzie dostępny
w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1)
110 pkt
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 
o niepełnosprawności 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub 
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub 
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub 
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
6. Samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie
(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 
z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny
 i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
110 pkt

Kryteria samorządowe - obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
(Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.)
 
L. p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1. Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oświadczenie o zamieszkaniu dziecka 
w obwodzie szkoły podstawowej 
z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 3
55 pkt
2. Dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się
 w systemie dziennym
oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;- zał. nr 4 20 pkt
3. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, 
do którego o przyjęcie ubiega się 
w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja
(kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)
oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się; - zał. nr 5 10 pkt
4. Dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; - zał. nr 6 8 pkt
5. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; - zał. nr 7 5 pkt
6. przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 
zał. nr 8
2 pkt


* Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 
Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z wnioskiem o przyjęcie.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.
 
III. Procedura odwoławcza:
 
1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 
 
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
 
3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.
 
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.
 
Rekrutacja uzupełniająca:  
 
1. 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym (www.gdynia.pl/rekrutacja) wykazu wolnych miejscach, 
 
2. od 4 czerwca od godz. 12.00 do 10 czerwca do godz. 16.00 – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 
(można wybrać maksymalnie 3 placówki - przedszkola/oddziały przedszkolne). (Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie, drukuje, podpisuje i składa w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera wypełnia ręcznie „papierowy” wniosek i składa w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru).
W placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzymuje potwierdzenie jego złożenia. 

3. 14 czerwca o godz. 15.00 – 
podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych,
4. do 18 czerwca do godz. 17.00 – potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 
W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowane !
 
5. 21 czerwca o godz. 15.00 – 
podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, 
Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić logując się na stronie internetowej dla rodziców lub w placówce pierwszego wyboru,
6) od 21 czerwca – 
procedura odwoławcza,
7) 30 sierpnia – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
 
Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2017 r. możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc od 30 sierpnia.

 

Do pobrania:

Źródło: gdynia.pl
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Baza Noclegowa, noclegi, kwatery prywatne, hotele, pensjonaty, apartamenty, agroturystyka, agroturystyka, mazury, wypoczynek na mazurach, urlop na mazurach, kwatery mazury, wakacje na mazurach, majówka mazury, domki na mazurach, pokoje z łazienkami mazury, tanie noclegi mazury